Henrik Norholt a Helen Ferslev v Brně

CZ/EN
(přednáška bude tlumočena do češtiny)
Workshop na témata citové vazby, prenatální podpory citové vazby, vědeckých důkazů týkajících se nošení dětí a podpory otců v období před porodem, během něj i po něm.
Workshop zahájíme přednáškou věnovanou prenatální citové vazbě a tomu, jak je možné podpořit vztah mezi rodiči a jejich miminkem ještě před narozením. Představíme projekt "Těhotenské rozhovory", který nabízí podporu těhotným ženám a nově i jejich partnerům během šesti dvouhodinových setkání. Projekt běží už pět let, zúčastnilo se ho pod naším vedením více než 100 žen a v nedávné době se Těhotenské rozhovory začaly pořádat na 10 dalších nezávislých místech díky snadno dostupnému manuálu, který účastníci workshopu dostanou v elektronické formě. Z našich zkušeností vyplývá, že účastnice Těhotenských rozhovorů mají nižší riziko předčasného a komplikovaného porodu, lépe se adaptují na poporodní situaci a svou novou rodičovskou roli zvládají sebevědomě a dobře navazují vztah se svým miminkem. Dalším přínosem je silné pouto, které vzniká mezi účastníky Těhotenských rozhovorů, které samo o sobě funguje jako další podpora v poporodním období.
V odpolední části probereme významné vědecké studie, které souvisí s nošením dětí a kontaktem mezi rodičem a dítětem obecně. Tyto studie popisují, jak nošení a kontakt zlepšují kojení, vztahy mezi rodiči a miminkem a podporují vývoj mozku miminka. Probereme také, jak unikátní je vliv nošení dětí na kvalitu citové vazby mezi dítětem a jeho rodiči - jedná se o jeden z mála efektivních nástrojů, které pomáhají napravit traumata, která se v rodinách často předávají z generace na generaci.
Workshop uzavřeme blokem věnovaným otcům. Probereme výsledky vědeckých studií, které se věnují psychologické a fyziologické adaptaci budoucích otců v době těhotenství. Otcovský styl péče o dítě je často odlišný od toho mateřského a má významný a pozitivní přínos pro dětský vývoj. Citová vazba otce, jeho neuronální a hormonální nastavení jsou ovliňované přítomností dítěte a interakcí s ním skrze dotyky a hru.
Bohužel více než polovina všech otců může mít problém s empatickým přístupem k dítěti, což je nejčastěji způsobeno vlastními negativními zážitky z dětství. Popíšeme dvě významná časová okna, během kterých je možné toto změnit. První z nich je v prenatálním období, kde máme velmi dobrou zkušenost s "Těhotenskými rozhovory pro otce". Tím druhým je období bezprostředně po porodu, kdy fyzický kontakt s novorozeným miminkem může velmi pozitivně ovlivnit vztah otce a dítěte a skrze něj celou rodinu.Cena celodenního workshopu je 1200 Kč nebo 50 euro (při přihlášení a platbě do 28.2.2019)
Cena celodenního workshopu je 1500 Kč nebo 60 euro (při přihlášení a platbě od 1.3.2019)
Studenti - 700 Kč nebo 25 euro (nutno při vstupu prokázat studentským průkazem, ISIC atd.)
Počet míst v sále je omezen na 100.
Formulář pro přihlášení najdete zde https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCkiaDQmy6rsvIOhrb85Xjx1Dcy2rjH-axuyMCl1KSU-d85g/viewform

ENGLISH
Workshop on attachment theory, prenatal attachment support, babywearing evidence & support of fathers' perinatal adjustment
Workshop will be given in English and will be translated into Czech.
In the morning session we will introduce both the theory and the practice of a prenatal attachment promoting intervention, "Pregnancy Dialogues", individually targeting pregnant women and their husbands in six two-hour sessions. We have five years of experience with Pregnancy Dialogues, with more than 100 participants having successfully completed the program in our setting, and 10 additional sites have also taken up the program, which is described in an easily-accessible manual, which will be shared with you electronically. Our informal follow-up shows low rates of premature births, better adaptation to the postpartum period, confident parents who know their children and strong mutually supportive relations between the participants after birth.
Afternoon session will be divided into two lectures. In the first one we will describe the major scientific studies, related to parent-infant contact/babywearing, which demonstrate improved outcomes for lactation, child socio-emotional and brain development and parent-child relations and give you perspectives on how effective babywearing is in comparison to other attachment interventions as well as potential limitations for babywearing.
We conclude by describing research on fathers' psychological and physiological adaptation during their partner's pregnancy and the postpartum period. Fathers' caregiving behavior is often distinctly different to mothers' and has been found to contribute uniquely to child development. Fathers' attachment representations, brain and hormonal systems are influenced and shaped through being and interacting with their infant through father-infant contact and touch. Regrettably, up to about half of all fathers may have challenges to engage empathically with their children, due to their own unresolved negative childhood history. We will describe two important windows for potential intervention to engage fathers. First: The prenatal psychological adaptation of fathers, which we have good experiences in supporting through "Pregnancy Dialogues for Fathers". Second: The early immediate postpartum period where engaging fathers in tactile contact with their newborns can positively influence their reciprocal relationship - as well as the functioning of the entire family system.
The workshop fee is 60 euro
Students - 25 euro (you need to show a valid ISIC at the venue)

Registration form here:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCkiaDQmy6rsvIOhrb85Xjx1Dcy2rjH-axuyMCl1KSU-d85g/viewform